Location:Rahim Yar Khan,Pakistan

Photography:Sofia Kashif